1ki.sik, ki.sik-ki.sik

v bergeser sedikit demi sedikit

2ki.sik, ka.sak-ki.sik

v bergunjing