kli.eb, ma.kli.eb

v berganti suram: mara takonin ~ sebengné ketika ditanya wajahnya berganti suram;

Kata Turunan:

kli.ab-kli.eb

v suram dan cerah silih berganti