klim.pug

v lempar (dg batu);

Kata Turunan:

klim.pug.in

v lempari (dg batu);

nglim.pug

v melempar (dg batu)