ko.ték

v jolok;

Kata Turunan:

ka.ko.ték

v dijolok (oleh);

ko.téka

v dijoloknya;

ko.ték.ang

v jolokkan;

ko.ték.anga

v dijolokkannya;

ngo.ték

v menjolok;

ngo.ték.ang

v menjolokkan;

ngo.ték.in

v menjolok-jolok