kres.na

1. a hitam

2. n Kresna

Gabungan Kata:

kres.na dana

permata berwarna hijau kehitamhitaman;

kres.na paksa

bulan setengah purnama