kri.da

1. n olah: perbuatan: tindakan: 2 olahraga