ku.kub, ngu.kub.in

v menutupi: ~ corah menutupi kejahatan