lim.pad, nglim.pad

1. v mencapai

2. v melewati: -- saking pakayunan anaké agung melampaui kehendak raja

Gabungan Kata:

lim.pad ring

gegana mencapai angkasa;

lim.pad saking

suniata mencapai moksa;