1lom

a hijau subur: don kayu ané -- daun kayu yg hijau subur

2lom

n petasan yg besar