1lom.bok

n cabai yg besar

2Lom.bok

n pulau di sebelah timur Bali