ma.an.deg (man.deg)

1. v berhenti

2. v tidak mendapat haid lagi (mulai hamil)

man.deg → an.deg