mang.kreg

v terhenti mendadak: palaib jarané ento -- lari kuda itu terhenti mendadak