1ma.nis

a manis: -- kemikanné, ki manis tutur katanya;

Kata Turunan:

ma.nis.an

n gula-gula

Gabungan Kata:

ma.nis nyer

amat manis;

ma.nis batu

sesuai; pantas;

2Ma.nis

n kp dr kata Umanis