man.tel

n mantel;

Kata Turunan:

ka.man.tel.in

v dimanteli (oleh);

ma.man.tel

v memakai mantel;

man.tel.in

v pakaikan mantel;

man.tel.ina

v dipakaikannya mantel;

nga.man.tel.in

v memakaikan mantel