mre.dang.ga

n bunyi-bunyian; gong: utsawa -- festival gong