na

1. n huruf kedua dl abjad Bali

2. n huruf sakti keenam dl dasaksara