na.ni

Ks pron kamu, engkau: -- lakar meli apa kamu akan membeli apa