nyel

adv saja: sambelé tabia -- sambal itu dr cabai saja