1nyom → anom

2nyom

n air ketuban Nyo.man n sebutan untuk anak ketiga, ketujuh, dst