nyu.nyur

a manis (tt kata-kata): kemikanné -- manis kata-katanya manis