odora

v digosokkannya;

odora

v disiangi (dg garu);