pa

n transliterasi Latin aksara yg ke-15 dl aksara Bali (hanacaraka)

2pa (cakapan)

1. n kp dr kata Pahing

2. n kp dr kata Paniron

3pa (cakapan)

n kp dr kata bapa: -- Ketut Bapak Ketut