pa.nah

n panah: aji -- ilmu tt panah-memanah;

Kata Turunan:

ka.pa.nah

v dipanah (oleh);

ma.pa.nah

v dikenai panah;

ma.pa.nah.an

v melepaskan anak panah;

pa.naha

v dipanahnya

ma.nah

v memanah: ibi I Gedé malajah ~ kemarin I Gede belajar memanah;