sen.tér

v kena sinar: jemuhanné --ai jemurannya kena sinar matahari;

Kata Turunan:

nyen.tér

v bersinar: ainé ~ matahari bersinar;

nyen.tér .in

v menyinari;

ka.sen.tér

v disinari (oleh);

sen.téra

v disinarinya;

sen.tér.in

v sinari;

sen.tér.ina

v disinarinya