slib.sib, nylib.sib

v menyelinap: siap ~ di beté ayam menyelinap di semak-semak;

Kata Turunan:

slab.sab-slib.sib

v ke sana ke mari dg diam-diam;

slib.sib.ang

v selinapkan;

slib.sib.anga

v diselinapkannya;

slib.sib.in

v datangi dg menyelinap;

slib.sib.ina

v didatanginya dg menyelinap