1ta

1. n transliterasi Latin aksara ketujuh dl aksara Bali (hanacaraka)

2ta

n kata penegas: napi -- sané cingakina apakah yg dilihatnya

3Ta

n aksara sakti ketiga dl panca aksara