1ta.gel

v lipat: marga -- siku jalan dg belokan bersudut siku;

Kata Turunan:

ma.ta.gel.an

v terlipat;

na.gel.ang

v melipatkan;

ta.gel.ang

v lipatkan;

ta.gel.anga

v dilipatkannya

2ta.gel

v lempar: -- aji kayu lempar dg kayu;

Kata Turunan:

ka.ta.gel

v dilempar (oleh);

ka.ta.gel.in

v dilempari;

na.gel.in

v melempari;

ta.gela

v dilemparnya;

ta.gel.in

v lempari;

ta.gel.ina

v dilemparinya

ma.ta.gel.an

v melempar-lempar;

na.gel

v melempar;

na.gel.ang

v melemparkan;

ta.gel.ang

v lemparkan;

ta.gel.anga

v dilemparkannya;