tam.ba

1. Ami n obat

2. Ami n jamu

Kata Turunan:

ka.tam.ba.nin

v diobati;