tam.beh

Ami v tambah;

Kata Turunan:

ka.tam.beh.in

v ditambahi;

ma.tam.beh

v bertambah;

nam.beh.in

v menambahi;

tam.beh.in

v tambahi