tam.blé s

v sembur (dg air);

Kata Turunan:

nam.blés

v menyembur;

tam.blésa

v disemburnya: panganggoné belus ~ aji yéh pakaiannya basah disembur air;

tam.bles.ina

v disemburnya