tam.pél

v tampar;

Kata Turunan:

ka.tam.pél

v (oleh);

ka.tam.pél.in

v ditampari;

ma.tam.pél

v tertampar; ditampar

nam.pél

v menampar: ~ tendas menampar kepala;

nam.pél.in

v menampari;

tam.péla

v ditamparnya;

tam.pél.in

v tampari;

tam.pél.ina

v ditamparinya

tam.pel

v tambal;

Kata Turunan:

ka.tam.pel

v ditambal (oleh);

ka.tam.pel.ang

v ditambalkan;

ka.tam.pel.in

v ditambali;

ma.tam.pel

v ditambal;

nam.pel

v menambal: ~ jalér menambal celana;

nam.pel.ang

v menambalkan;

pa.nam.pel

n penambal;

tam.pela

v ditambalnya;

tam.pel.ang

v tambalkan;

tam.pel.anga

v ditambalkannya;

tam.pel.in

v tambal;

te.tam.pel.an

n tambalan: jalér ~ celana mtambalan