tam.pi

v terima: salah --salah terima, salah paham;

Kata Turunan:

ka.tam.pi

v diterima (oleh);

ka.tam.pi.ang

v diterimakan;

ma.tam.pi

v diterima;

ma.tam.pi.ang

v menerimakan;

nam.pi

v menerima: ~ pipis menerima uang;

pa.tam.pi.ang

v terimakan; serahkan;

pa.tam.pi.anga

v diterimakannya; diserahkannya;

tam.pi.ang

v terimakan;

tam.pi.anga

v diterimakannya;

tam.pi.na

v diterimanya