tam.plak

v pukul (nyamuk, lalat, dsb);

Kata Turunan:

ka.tam.plak

v dipukul (oleh);

nam.plak

v memukul: ~ legu memukul nyamuk;

pa.nam.plak.an

n alat untuk memukul; pemukul;

tam.plaka

v dipukulnya