tan.dur

Ami v tanam;

Kata Turunan:

ka.tan.dur

v ditanam (oleh);

ka.tan.dur.ang

v tanamkan;

ka.tan.dur.in

v ditanami;

ma.tan.dur

v tertanam;

ma.te.tan.dur.an

v bercocok tanam;

nan.dur

v menanam: ~ pantun menanam padi;

nan.dur.ang

v menanamkan;

nan.dur.in

v menanami;

tan.dura

v ditanamnya;

tan.dur.ang

v tanamkan;

tan.dur.anga

v ditanamkannya;

tan.dur.in

v tanami;

tan.dur.ina

v ditanaminya;

te.tan.dur.an

n tanam-tanaman