tém.bok

n tembok;

Kata Turunan:

ka.tém.bok

v ditembok (oleh);

ka.tém.bok.in

v diberi bertembok; dipasangi tembok;

ma.tém.bok

v bertembok;

ném.bok

v menembok: i bapa ~ umah bapak menembok rumah;

tém.boka

v ditemboknya;

tém.bok.in

v beri bertembok; pasangi tembok;

tém.bok.ina

v diberinya bertembok; dipasangi tembok