te.mon, ne.mon.in

adv kebetulan: ~ ia luas kebetulan ia pergi