tre.gem

v cakar, garuk dg keras: limané -- méong tangannya dicakar kucing;

Kata Turunan:

nre.gem

v mencakar;

tre.gema

v dicakarnya