1tu.kar

v tukar;

Kata Turunan:

ma.tu.kar

v tertukar: bajuné ~ bajunya tertukar;

nu.kar

v menukar: ~ pipis menukar uang;

nu.kar.ang

v menukarkan;

nu.kar.in

v menukari;

pa.nu.kar

n penukar;

tu.kar.ang

v tukarkan;

tu.kar.anga

v ditukarkannya;

tu.kar.in

v tukari;

tu.kar.ina

v ditukarinya