tum.buk

v tombok; sogok;

Kata Turunan:

num.buk

v menombok;

tum.buka

v ditomboknya