1um.ba.ra, ngum.ba.ra

v mengembara; berkelana

2Um.ba.ra, Ba.gus Um.ba.ra

n tokoh dl cerita rakyat Bali