1wak

n kata: -- bajra kata yg bertuah; -- capala kata kasar; -- parusia kata pedas

2wak