1gem.pal

a padet (idk awak); gempal

2gem.pal → gum.pal