ja.gat

n gumi; buana; jagat;

Kata Turunan:

se.ja.gat

n abuana agung; ajagat; agumi

Gabungan Kata:

ja.gat buana

buana agung;

ja.gat raya

buana agung;