ja.hat

a beler; corah;

Kata Turunan:

men.ja.hati

v melerin; nyorahin;

men.ja.hat.kan

v ngaé apang beler;

pen.ja.hat

n anak beler; anak corah;

ber.ja.hat

v mameler;

ke.ja.hat.an

n daya corah