ja.hit

v jait;

Kata Turunan:

men.ja.hit

v nyahit;

ja.hit-men.ja.hit

v majejahitan;

men.ja.hit.kan

v nyaitang;

ja.hit.an

n jaitan;

pen.ja.hit

n anak ané nyait