jak.sa

n jaksa;

Kata Turunan:

ke.jak.sa.an

n kantor jaksa