ja.li

1. n entik-entikan medon cara don jagung, buahné cenik-cenik cara manik-manik; jali-jali (Coix lacryma jobi);

2. n buah jali-jali