ja.rum

n jaum;

Kata Turunan:

men.ja.rum

v nyait aji jaum;

ja.rum.an

n jaitan;

ber.ja.rum

v majaum

Gabungan Kata:

ja.rum biku

kancing jaum;

ja.rum goni

jaum gedé;

ja.rum jahit

jaun jait;

ja.rum jam

jaum jam;

ja.rum semat

kancing jaum;