ji.ka

p yaning: -- hari tidak hujan, saya akan datang yaning tusing ujan, tiang lakar teka