jin.jing

v nénténg;

Kata Turunan:

men.jin.jing

v nénténg;

men.jin.jing.kan

v nénténgang;

jin.jing.an

n ténténgan;

ter.jin.jing

v katénténg